Logo_liggend.png

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

Bij het gebruik van de dienst Infrasoft op de website www.infrasoft.nl (hierna Infrasoft”) van de onderneming Infrasoft B.V. (hierna: Infrasoft”) ingeschreven bij KVK te Apeldoorn onder nummer 67033288, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Infrasoft behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: https://www.infrasoft.nl/voorwaarden

 

 

Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor Infrasoft tussen Infrasoft en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Infrasoft en u overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw Infrasoft account.

 

 

Account voorwaarden

 

     U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

     U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.

     U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.

     U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Infrasoft kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

     U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account.

     Één (1) persoon of onderneming mag maximaal één (1) gratis account bezitten.

     Het is niet toegestaan om meer dan één (1) onderneming onder te brengen in een Infrasoft account. Echter het onderbrengen van meerdere handelsnamen van een onderneming in een Infrasoft account is wel toegestaan.

     Het is niet toegestaan om Infrasoft te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

 

     De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).

     Als er een betalingsachterstand is van 3 facturen dan wordt uw Infrasoft account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.

     Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

Opzeggingen

 

     U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw Infrasoft account, u kunt alleen opzeggen per e-mail via het e-mailadres support@infrasoft.nl

     Op het moment dat u uw Infrasoft account opzegt, wordt het account (inclusief de betaling) direct stopgezet. Een betaald Infrasoft account is per maand opzegbaar.

     Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

 

 

Aanpassingen van de dienst en prijzen

 

     Infrasoft behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Infrasoft.

     Infrasoft behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk Infrasoft stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.

     Infrasoft behoudt het recht om Infrasoft permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op http://www.infrasoft.nl.

     Infrasoft behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Infrasoft door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op www.infrasoft.nl.

 

 

Copyright en eigendom van content

 

     Infrasoft zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. Hier kunt u tot 3 maanden na stopzetten van uw account op verzoek over beschikken.

     Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Infrasoft.

 

 

Aansprakelijkheid

 

     Indien Infrasoft aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

     Infrasoft is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Infrasoft is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

     Infrasoft is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

     Infrasoft is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Infrasoft aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Infrasoft toegerekend kunnen worden;

    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

 

Vrijwaring

 

U vrijwaart Infrasoft voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Infrasoft toerekenbaar is.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Infrasoft partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

     Geschillen tussen Infrasoft en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.

 

 

Overige voorwaarden

 

     Infrasoft streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Infrasoft hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

     Infrasoft gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Infrasoft.

     U zult Infrasoft niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Infrasoft of Infrasoft.

     U zult geen delen van Infrasoft of Infrasoft in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Infrasoft.

     U zult Infrasoft niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).

     U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Infrasoft.

     Infrasoft streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 

    Infrasoft voldoet aan uw specifieke wensen, 

    Infrasoft een correcte werking heeft, 

    fouten in Infrasoft worden verbeterd.

     Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: support@infrasoft.nl.

 

Versie 1.0: 

Geldig vanaf 1 oktober 2016